Žijem vedu naživo 2021

Žijem vedu naživo 2021
Staršie podujatia

Poďakovanie

Milé účastníčky a milí účastníci Žijem vedu naživo 2021,

Ďakujeme Vám za účasť na našom tradične predvianočnom podujatí.

Zároveň by sme Vás chceli poprosiť o krátku spätnú väzbu na program a celé prevedenie. Vaše názory a podnety nás posúvajú ďalej. Link na spätnú väzbu je tu.

Ak chcete pokračovať v diskusii z našich izbičiek, nezabudnite sa prihlásiť na našu platformu, kde sú pre Vás špeciálne vytvorené tématické kanály.

Ak máte chuť sa zapojiť do organizácie Žijem vedu, neváhajte nám napísať na zijemvedu@zijemvedu.sk a my sa Vám po Vianociach ozveme.

Prajeme Vám krásne vianočné sviatky.

Tím Žijem vedu

 

Registrácia účastníkov

 

IDEME ONLINE!

Z dôvodu pandemickej situácie spojenej s ochorením COVID-19 sa tohtoročná konferencia bude konať v online priestore:

  • registrovaní účastníci dostanú pozvanie na podujatie na platforme Zoom, čo im uľahčí interakciu a networking 

  • neregistrovaní účastníci môžu sledovať živý prenos na Youtube kanáli Žijem vedu (priamy link na stream).

 

Časový harmonogram konferencie

 

Profily prednášajúcich

Shoshana Chovan (RomaREACH)

Shoshana Chovan (RomaREACH)

Názov prednášky: Dátami k rovnosti od začiatku: Výskum raného detstva v marginalizovaných rómskych komunitách

Mgr. Shoshana Chovan získala svoj magisterský titul z klinickej psychológie na Fakulte sociálních studií Masarykovej univerzity v Brne. Ako štipendistka Robitschek scholarship strávila jeden rok na University of Nebraska—Lincoln, kde okrem štúdia pracovala ako asistentka učiteľky v jasliach a v Burosovom centre pre testovanie. Pracovala v organizácii Človek v ohrození, n.o. v rámci Programov sociálnej integrácie. V súčasnosti je doktorandkou na Ústave psychológie zdravia a metodológie výskumu na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach a na Univerzite v Groningene. Jej výskum sa týka klinických, environmentálnych, sociálnych a psychologických determinantov vývinu v ranom detstve v marginalizovaných rómskych komunitách.

 

 

Marián Šimko (KInIT)

Marián Šimko (KInIT)

Názov prednášky: Umelé neurónové siete, spracovanie prirodzeného jazyka a aplikačne-orientovaný základný výskum

Marián Šimko je vedúci výskumného tímu zaoberajúceho sa spracovaním prirodzeného jazyka v novovzniknutom Kempelenovom inštitúte inteligentných technológií. Študoval softvérové inžinierstvo na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. V rámci dizertačnej a habilitačnej práce sa venoval automatizovanému doménovému modelovaniu, resp. modelovaniu a extrakcii informácií pre inteligentný (slovenský) web. V rokoch 2015-2019 pôsobil ako prodekan pre inžinierske štúdium a spoluprácu s absolventmi na FIIT STU v Bratislave. Bol riešiteľom viacerých národných a medzinárodných výskumných projektov. Aktuálne sa so svojim tímom zaoberá výskumom a vývojom riešení spracovania prirodzeného jazyka so zameraním na neurónové jazykové modely a jazyky s tzv. málo dostupnými dátami, medzi ktoré možno radiť aj slovenčinu, s dôrazom na reálne aplikácie v praxi. Je vášnivým hráčom Scrabble (samozrejme, v slovenčine :) ).

 

Evina Steinová (Huygensov inštitút)

Evina Steinová (Huygensov inštitút)Názov prednášky:  Ako loviť stredoveké rukopisy v 21. storočí?

Evina vyštudovala klasickú a stredovekú latinčinu na Masarykovej univerzite v Brne (Česko) a medievalistiku na Utrechtskej Univerzite v Utrechte (Holandsko). Na Utrechtskej univerzite tiež obhájila doktorát venovaný stredovekým anotačným technikám. Je špecialistkou na stredoveké latinské rukopisy a digitálne humanitné vedy (digital humanities). Za posledných desať rokov ju honba za stredovekými rukopismi zaviala do takmer všetkých európskych krajín a aj do severnej Ameriky. V rokoch 2017-18 bola držiteľkou Mellon Postdoctoral Fellowship a pôsobila na Pontifikálnom inštitúte pre medievalistiku v Toronte (Kanada). V rokoch 2018-2021 viedla na Huygensovom inštitúte v Amsterdame výskumný projekt o najdôležitejšej stredovekej encyklopédii a šírení inovácii v ranom stredoveku financovaný Holandskou výskumnou agentúrou. Od januára 2022 bude učiť na katedre dejín Americkej univerzity v Bejrúte (Libanon).

Evina je súčasťou redakčnej rady nemeckého výskumného blogu/OA časopisu Mittelalter a slovenského popularizačného portálu HistoryWeb/HistoryLab. Dlhodobo sa venuje vedeckej popularizácii a v tejto kapacite spolupracovala s viacerými slovenskými médiami a platformami (Týždeň, Vedátor.sk, In Vivo, Večer zVEDAvých). Viac o jej akademickej kariére a jej publikácie nájdete tu a tu.

 

Imrich Barák (UMB SAV)

Imrich Barák (UMB SAV)Názov prednášky: Veda sa dokáže opraviť - príklad bakteriálnych nanotrubíc

Imrich v súčasnosti pôsobí na Ústave molekulárnej biológie SAV kde je vedúcim Oddelenia mikrobiálnej genetiky. Zaoberá sa výskumom bunkového delenia, sporulácii a programovanej bunkovej smrti. Absolvoval veľké množstvo zahraničných pobytov v rámci vedeckých stáží (Oxford University, Anglicko, York University, Anglicko, University of Georgia, USA) alebo ako hosťujúci profesor (EPFL, Švajčiarsko University of Cagliari, Taliansko). Je členom viacerých zahraničných grantových panelov (napr. Francúzsko ANR) a zároveň pôsobí ako posudzovateľ projektov pre slovenské, ale aj zahraničné grantové agentúry. Doposiaľ získal veľké množstvo domácich a zahraničných grantov a zároveň bol a je úspešným školiteľom mnohých doktorandov. Počas svojej vedeckej kariéry mu bolo udelených viacero vedeckých ocenení, ako napr. nedávno udelená Cena Dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej za rok 2020 či Vedec roka SR za rok 2020.

 

Dáša Bohačiaková (LF MU)

Dáša Bohačiaková (LF MU)Názov prednášky: Ako kmeňové bunky otvárajú hranice štátov a posúvajú vedecké bádanie vpred

Dáša Bohačiaková (rod. Doležalová) (* 1984) vyštudovala Prírodovedeckú fakultu na Masarykovej univerzite (MU) v Brne, kde sa už v priebehu bakalárskeho štúdia venovala výskumu ľudských embryonálnych kmeňových buniek pod vedením Doc. MVDr. Aleša Hampla, CSc. Doktorský titul získala na Lekárskej Fakulte MU v Brne a následne absolvovala trojročnú postdoktorandskú stáž na University of California, San Diego (UCSD). Tu pracovala v laboratóriu Dr. Martina Marsalu na vývoji klinicky-aplikovateľných metód neurodiferenciácie kmeňových buniek. V súčasnosti pôsobí na Ústave histológie a embryológie Lekárskej fakulty MU v Brne, kde sa jej laboratórium venuje štúdiu neurálnej diferenciácie a modelovanie chorôb in vitro aj pomocou tzv. cerebrálnych organoidov. Jej výskum je, okrem národných a medzinárodných grantov (GAČR, AZV, JPND), podporený aj Nadáciou Neurón a Alzheimer NF.

 

Oliver Zajac (HistoryLab)

Oliver Zajac (HistoryLab)Názov prednášky: COVID-19 je nový, chyby staré: Čo nás môže naučiť poznanie minulých epidémií?

V roku 2021 obhájil doktorát na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave a súčasnosti pôsobí ako post-doktorand na Deutsches Historisches Institut vo Varšave a zároveň na Historickom ústave SAV. Vo svojom výskume sa zaoberá najmä dejinami prvej polovice 19. storočia, so zameraním na rôzne politické a spoločenské fenomény stredoeurópskeho geografického priestoru. Absolvoval študijné a výskumné pobyty na univerzitách a vedeckých inštitúciách vo Francúzsku, Nemecku, Rakúsku, Poľsku a Slovinsku. Popri vedeckej práci a rodine sa vo voľnom čase venuje popularizácií dejín ako člen redakcie úspešného online projektu HistoryWeb/HistoryLAB. Svojou malou troškou prispel aj k spoločenskej sfére boja proti pandémii, keď spoločne s kolegami naprieč rôznymi humanitnými a spoločenskými odbormi zostavil publikáciu Epidémie v dejinách (Premedia, 2020), ktorá približuje dejiny minulých pandémií a dokazuje, že reakcie spoločnosti a žiaľ ani chyby elít pri riadení aktuálnej pandémie sa od tých minulých veľmi nelíšia.

 

Daniel Šagath (Slovenská vesmírna kancelária)

Daniel Šagath (Slovenská vesmírna kancelária)Názov prednášky: Slovensko a rozvoj vesmírnych aktivít

Daniel vyštudoval politológiu a európske štúdiá na Palackého univerzite v Olomouci. V roku 2019 obhájil titul PhD. na univerzite Vrije Universiteit v Amsterdame v ekonomickom obore stratégie a organizácia. Je odborníkom na vesmírnu politiku a stratégie, rozvoj podnikania, inovácie a komercializáciu vedy. V súčasnosti pôsobí ako manažér pre medzinárodnú spoluprácu v Slovenskej vesmírnej kancelárii. Daniel má doposiaľ viac ako desaťročné skúsenosti v oblasti vesmírneho sektora a ako výskumník pracoval pre Európsku vesmírnu agentúru (ESA), Holandskú vesmírnu kanceláriu (NSO), Európsky inštitút pre vesmírnu politiku (ESPI), Organizáciu Spojených národov (UNOOSA), či Vrije Universiteit Amsterdam. Je autorom alebo spoluautorom viac ako tridsiatich akademických a praktických publikácií. Jedným z jeho mnohých kariérnych úspechov je aj cena Európskej komisie Copernicus Masters v oblasti využívania dát systémov pozorovania zeme.

 

Moderátor konferencie

Juraj Tekel (FMFI UK)

uraj Tekel (FMFI UK)Juraj vyštudoval v roku 2008 teoretickú a matematickú fyziku na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a doktorandské štúdium absolvoval na City College of New York v USA. Po ňom sa v roku 2013 v rámci programu Návrat teoretikov vrátil naspäť na svoju Alma mater, kde pôsobí na Katedre teoretickej fyziky. V odbornej práci sa venuje vlastnostiam teórií definovaných na priestoroch s netriviálnou štruktúrou na krátkych vzdialenostiach - takúto zmenu štruktúry očakávame v (doteraz neobjavenej) kvantovej teórii gravitácie. Je zodpovedným riešiteľom grantu agentúry VEGA, spolupracuje s kolegami vo Viedni, Dubline a Belehrade. Okrem toho Juraj aktívne propaguje vedu a techniku ako prednášajúci a autor.

 

Organizácie

CVTI

 

 

 

SOVVA

 

 

 

 

AjTyvIT

 

 

 

 

NEXTSTEP

 

 

 

 

 

GRANTUP

 

 

 

Lifbee

 

 

 

 

Horizont

 

 

 

 

 

Informácie na stiahnutie

Plagáty: Žijem vedu naživo 2021, Program Žijem vedu naživo 2021

Tlačová správa

 

 

Partneri

MatFyz

 

 

 

 

ESET

 

 

 

 

 

 

 

Slido

 

 

 

BTS

Rečníci/Rečníčky

Organizácie